VERKSAMHETSSTYRNING


Hur försäkrar man sig om att företagets strategi och affärsplan verkligen genomförs och att allt som medarbetare gör går i linje med de övergripande målsättningarna?

Förutom strategi och affärsplanering, handlar verksamhetsstyrning om att göra rätt saker. Alla medarbetare ska arbeta i enlighet med kundens behov och företagets mål.

Det handlar dessutom om att ta fram fungerande ledningsprocesser samt skapa tydliga roller och ansvar. Viktigt är att delegera ansvar, kommunicera så att alla förstår samt ta fram mätmetoder och processer för uppföljning.

 

Balanced scorecard Strategi

Strategi & Affärsplanering

Om vi inte vet vad företaget strävar efter, kommer vi inte att nå framgång. En tydlig strategi och affärsplan som kommuniceras och delegeras på ett förståeligt sätt till hela organisationen, är grunden för ett lönsamt och konkurrenskraftigt företag.

Strategin lägger grunden till framgång

Nytta:
  • Tydliggjort kundbehov, övergripande mål och en inspirerande vision
  • Strategi och affärsplan så att alla vet vad företaget vill uppnå
  • Beskrivna kritiska framgångsfaktorer
  • Definierade huvud- och ledningsprocesser med roller och ansvar

Exempel på upplägg:

Avsnittet genomförs oftast med ledningsgruppen genom praktiska workshops. Omfattningen beror på nuläget.

 

Målstyrning

Ofta bildas det stuprör i organisationer, där medarbetare jobbar för avdelningens/projektets bästa och inte för hela företaget. Detta kan innebära stora förluster för organisationen.

Genom en fungerande målstyrning, skapas en verksamhet där alla medarbetare jobbar med rätt saker. Vi tar bort suboptimeringar samt tydliggör roller, ansvar och gränssnitt.

Nytta:

  • Tydliga måltal utifrån kundbehov, strategi och huvudprocesser
  • Nedbrutna mål på divisions- och avdelningsnivå
  • Struktur och metoder för uppföljning

Exempel på upplägg:

Avsnittet genomförs oftast med ledningsgruppen genom praktiska workshops.

 

Faktabaserade beslut

Oftast saknas inte mängden data. Svårigheten är att använda datan på ett effektivt sätt. Det är kritiskt att inte kvalificerade gissningar styr en verksamhet, utan att istället rätt fakta analyseras och styr besluten i rätt riktning.

Det gäller att skala bort, följa upp och agera på det som är väsentligt. Vi ser till att vi mäter rätt saker, på rätt sätt och vid rätt tillfälle samt säkerställer att tolkningen av datan blir korrekt.

Målnedbrytning med nyckeltal och uppföljning

Nytta:
  • Ökad insikt kring Vad som ska mätas, Hur och När vi ska mäta, samt med vilket Stickprov och med vilken Frekvens.
  • Förbättrade mätmetoder på företaget genom praktisk tillämpning

Exempel på upplägg:

1-2 dagars utbildning i kombination med praktiskt genomförande.