LEAN

Kundfokus

Lean är en filosofi och metodik, där syftet är att ta bort aktiviteter som inte är värde-adderande dvs saker som kunden inte är beredd att betala för. Lean handlar tex också om att skapa ett jämnt flöde, ta bort flaskhalsar samt att ta vara på varje medarbetares kompetens på bästa sätt.

Flödeseffektivitet

Genom Lean skapas flödeseffektivitet, dvs effektiva flöden utifrån vad slutkunden efterfrågar. Lean kan användas i alla branscher, i alla organisationer och i alla processer. Det är dock viktigt att anpassa appliceringen av Lean utifrån den organisation man verkar i. Vi behöver exempelvis ta hänsyn till rådande kultur, utmaningar och nuläge, vision och målsättningar, samt mognadsgrad. Tyvärr finns det alltför många företag som applicerat Lean på ”fel” sätt och därmed inte fått ut den effekt som är möjlig.

Ta bort slöseri

När kundbehovet är definierat, arbetar vi med att identifiera och eliminera sk slöseri i processerna. Inom Lean talar vi om 8 olika typer av slöseri. De är transport, rörelse, omarbete, väntan, lager, överproduktion, överarbete och att inte ta vara på varje medarbetares kompetens.

Helheten

När vi tagit bort en del av det som inte adderar värde till kunden, skapar vi gemensamt effektiva processer, som utgår från kundens behov. Vi skapar ett ”pull”, dvs en efterfrågestyrd process som blir effektiv ur ett helhetsperspektiv. Vi arbeta tvärfunktionellt och från ett helhetsperspektiv, för att också ta bort suboptimeringar i organisationen (som så lätt kan uppstå mellan funktioner och avdelningar).

5S

Ett annat verktyg som ligger inom ramen för Lean är 5S, som är ett verktyg för att skapa ordning och reda. 5S är förkortningen av japanska ord där översättningen till svenska ofta skrivs som Sortera, Systematisera, Städa, Standardisera och Se till.

Kaizen

Ett annat uttryck som finns inom Lean är Kaizen, som betyder förbättring på japanska. Kaizen handlar om att ständigt förbättra processer i små steg för att eliminera slöseri. Detta görs bla genom systematik, visuellt ledarskap och tillvaratagande av alla medarbetares kreativitet och kompetens.

Visuellt ledarskap

Lean handlar också om ledarskap och medarbetarskap. Exempelvis vill vi betona vikten av att ledare är ute i verksamheten och förstår processerna. Det är också medarbetaren som jobbar närmast produktionen eller tjänsten som kan processen allra bäst – och som givetvis behöver vara med i förbättringsarbetet.

Josefin Buraas har under många år, som både konsult och linjansvarig, applicerat Lean och dess filosofi inom olika branscher. Exempelvis inom hälso- och sjukvård, inom byggbranschen, hamn- och stuveriverksamhet och framförallt inom tillverkningsindustrin.

Lean förbättringsarbete konsult
Lean konsult 5S Värdeflöde